Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné  obchodné podmienky

Účasť na „ Dennom tábore “Koníky pre deti, o.z. Karpatská 547,900 33 Marianka

 

           Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Koníky pre deti o.z. ako organizátorom tábora ( ďalej len „OT“) a zodpovednou osobou – zadávateľom objednávky ( ďalej len „ objednávateľ “ ) vzniká vyplnením prihlášky, jej potvrdením zo strany OT a uhradením stanovenej ceny za tábor zo strany objednávateľa.

Prihlásenie.

Objednávateľ môže dieťa na denný tábor prihlásiť vyplnením príslušného prihlasovacieho formuláru. Prihláška dieťaťa bude záväzne potvrdená zo strany OT.

Trvanie denného tábora a nástup

                   Tábor je organizovaný vždy v dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 hod (po individuálnej dohode možný príchod 7:30-8:30 hod. a odchod 16:00-17:00), v termínoch určených zo strany OT a zverejnených na webovej stránke partnera www.jkmarianka.sk a/ alebo www.konikypredeti.sk .

                   Pri nástupe do tábora je objednávateľ povinný odovzdať OT:

 1. Kópiu zdravotného preukazu poistenca dieťaťa,
 2. Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore.
 3. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať OT.
 4. Pokiaľ dieťa trpí akoukoľvek diagnostikovanou poruchou je túto skutočnosť potrebné konzultovať s vedúcou tábora z dôvodu lepšieho zaradenia dieťaťa do kolektívu, prípadne určenie vyhovujúcich aktivít.

Cena:

Cena za účasť dieťaťa objednávateľa na dennom tábore je 220.- €.

V prípade, že dieťa neabsolvuje celý turnus, cena za jeden deň je stanovená na 55.-€/deň

Uvedená cena zahŕňa:

 1. stravu
 2. pitný režim
 3. jazdenie
 4. kreatívne pomôcky(v prípade potreby bude rodič riadne a včas oboznámený o potrebe zabezpečiť pre dieťa potrebné vybavenie)
 5. organizovanie aktivít pod dohľadom animátoriek
 6. pobyt v areáli klubu počas doby trvania tábora(denne od 08.00 do 16.00)

                   Ak objednávateľ nezaplatí stanovenú cenu za tábor najneskôr v deň nástupu na tábor rezervácia sa ruší a miesto bude odstúpené inému záujemcovi. Nárok na poskytovanie služieb vznikne objednávateľovi až po uhradení ceny v plnej výške. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Objednávateľ môže uhradiť cenu za tábor najviac v dvoch splátkach a to nasledovne:

 1. Splátka vo výške 50% ceny tábora priamo pri vyplnení prihlášky alebo najneskôr do 10 dní.

(Ak objednávateľ nezaplatí stanovenú cenu za tábor najneskôr do 10 dní od vypísania prihlášky rezervácia sa ruší a miesto bude odstúpené inému záujemcovi. Nárok na poskytovanie služieb vznikne objednávateľovi až po uhradení ceny v plnej výške.)

 1. Splátka vo výške 50% najneskôr v deň nástupu na tábor (Pokiaľ objednávateľ neuhradí druhú splátku riadne a včas zaniká mu nárok na objednané služby a prvá splátka prepadne v prospech OT v plnej výške.)

                   Pokiaľ prihlasuje objednávateľ dieťa v termíne kratšom ako 10 dní pred začatím vybratého termínu, je povinný uhradiť dohodnutú cenu jednou splátkou priamo pri vypĺňaní prihlášky

Storno poplatky.

                   Účasť dieťaťa na dennom tábore je objednávateľ oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek zrušiť. Pre výpočet storno poplatku je rozhodujúci dátum preukázateľne doručeného oznámenia o zrušení účasti dieťaťa na dennom tábore. Zápis môže byť vykonaný priamo na prihláške a musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Storno poplatky sú počítané z aktuálne uhradenej sumy objednávateľom.

 V prípade že objednávateľ stratí záujem o objednané služby má nárok na vrátenie uhradenej sumy a to nasledovne:

 1. Do 30.04.2023 bude vrátená celá uhradená suma
 2. Od 30.04.2023 do 30.06.2023 Objednávateľ nemá nárok na vrátenie sumy v hotovosti, bude mu poskytnutá kompenzácia a to nasledovne:
  • pokiaľ to kapacitné možnosti OT dovolia bude mať nárok na kompenzovanie v podobe  náhradného termínu tábora
  • ak už budú vyčerpané kapacity určené na preregistrovanie účastníkov, má objednávateľ možnosť využiť kompenzáciu v podobe individuálnych jázd a  to v období 30.06.2023 – 30.10.2023 v tomto období musí byť vyčerpaná celá suma dovtedy uhradená objednávateľom. Cena za jazdenie bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka OT.
 3. Po 30.06.2023 nemá objednávateľ nárok na vrátenie ani kompenzovanie uhradenej sumy.
 4. Storno poplatky si OT nebude nárokovať v prípade:
  • ak objednávateľ včas zabezpečí náhradníka, pričom nový objednávateľ musí splniť všetky stanovené podmienky účasti dieťaťa na dennom tábore.
  • pri zrušení denného tábora z dôvodov nepredvídateľných skutočností (vis major), napr. prírodná katastrofa, vážna politická situácia a pod. (nie pri ochorení, pracovných či rodinných povinnostiach)
  • pri zrušení denného tábora zo strany OT
  • v prípade nekonania tábora z dôvodu obmedzenia kvôli pandémii Covid 19

Zrušenie programu zo strany OT:

           OT má právo zrušiť denný tábor z akéhokoľvek dôvodu, najneskôr však 7 dní pred jeho začatím. Denný tábor je možné predčasne ukončiť, či zrušiť v prípade neodvrátiteľnej udalosti (ako vojna, živelná pohroma a pod.), či z dôvodu nevhodných prírodných a poveternostných podmienok, a to kedykoľvek, bez časového obmedzenia.

           OT má právo zrušiť organizovanie denného tábora z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí, minimálny počet prihlásených detí na denný tábor určuje OT operatívne podľa kapacít priestorov.

            V uvedených prípadoch OT okamžite informuje objednávateľa a vráti mu prijatú platbu za účasť dieťaťa na dennom tábore najneskôr do 15 dní po jeho zrušení. Takýmto vrátením uhradenej platby objednávateľa zanikajú objednávateľovi akékoľvek iné nároky voči OT z titulu zrušenia denného tábora v zmysle tohto bodu všeobecných podmienok.

Zodpovednosť za vzniknutú škodu

                   OT nezodpovedá za majetok účastníkov denného tábora, doprovodu, prípadne osôb pohybujúcich sa v dobe konania tábora v priestoroch areálu ( pri dovezení a vyzdvihovaní detí) v prípade zničenia, poškodenia, straty, či krádeže.

                   Rodič dieťaťa svojim podpisom berie na vedomie, že OT nezodpovedá za škodu spôsobenú zvieratami a súvisiacu s ich správaním vyvolaným vplyvmi, ktoré sú mimo moci OT.

                   Objednávateľ súčasne svojím podpisom na prihláške potvrdzuje, že zodpovedá v plnom rozsahu za prípadnú škodu, spôsobenú dieťaťom objednávateľa na majetku OT, ak táto bola spôsobená v súvislosti so zvieratami v tábore, prípadne akýchkoľvek iných aktivít, organizovaných v rámci predmetného denného tábora. Doporučené doplnkové úrazové poistenie dieťaťa je objednávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady(môže byť organizované OT).

              OT si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s objednávateľom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov OT, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

Záver.

                   Objednávateľ podpísaním záväznej prihlášky dieťaťa do denného tábora potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami a súhlasí s nimi bez výhrad. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach, neupravených touto zmluvou sa budú riadiť Občianskym zákonníkom, príp. inými platnými právnymi predpismi SR. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými osobami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania denného tábora a nadobúda platnosť dňom jej prijatia a účinnosť dňom úhrady stanovenej ceny. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva je uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Objednávateľ týmto udeľuje OT súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, aj osobných údajov jeho dieťaťa, ktoré poskytol pri prihlásení dieťaťa na denný tábor, a tiež fotografií z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. OT je oprávnený osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a poskytnúť tretím stranám a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať.

                   Tieto Všeobecné podmienky účasti na dennom letnom tábore sú platné a účinné od 01.03.2020 .

Vedúci tábora(zodpovedná osoba): Mgr. Michaela Popperová Nešporová  konikypredeti@gmail.com 0903246592

Organizátor: Koníky pre deti, o.z. Karpatská 547, 900 33 Marianka

Miesto organizovania tábora: areál Jazdeckého klubu Marianka, Karpatská 547, 900 33 Marianka